?
:
:
:

Kpaa инpaци бpaepн нлaн иpe

иeнн a иpa, p в иcaли! шa ecвa бpaepнa иpa нa pcc e! B инepнee нe пдбнx иp. A ae нe ни дн бpaepн ecв иp, pa лa б cpaвниc c Caaниe п ни acпea. Haпpиep, п paep иpa дл иccлeдвaни и пиca cpви (бecpaни иp c caи лaци), caдa aв, accв вeнa, вeca и pa!

нeбнa ecвa бpaepнa pлeвa нлaн иpa. Bce в иpe пиcaн ec: нeбн paи иp, вaш пepcнa, e дecви, пpeдe, дpиe иpи...

aнp: Kлaccиece нeи, Maccвa нплвaeлca ecвa бpaepнa pлeвa иpa
Peли: 1999 (Tл), 2008 (Caaниe)

e иpa иeнн в иp?

ди иpa в Caaниe длиe д, и нe xд в дpиe иp! A e, xдил, нe и нaвceдa и бaeлн ввpaac!

 • иp нe aнaлв. нecaндapнa, нeшaблннa иpa дл иcшeннx лдe c нeнн и иcлиeлн вc.
 • 3дec, в лин cбecвe, в нaиec и иpaee c aии e a в, инepecни и cceлни лди. ниx в иpe ec papиeнe и cливнe пpeдe c пpecин eн pcши.
 • B иpe eн блшa eppиpи (нecл c лaци). Mн бecнeн иccлeдвa иp и пeшecввa п нeбн бecшвн (цeлcн) иpв иp.
 • Mн нeбнx вecв, pacиaннx a нa диннe пpxдeниe a и нa accвe (нa дpaнв, вaпиpв, пpиpaнe aи и a дaлee).
 • лбиe, пppaбaннe, axвaвaиe ce, a cepeнe, a и aбaвнe paнбpaнe cцeнapии. и aд eca, вeca и пepcнaa в иpe ec cв лeeндa, иcpи и пpeдcpи.
 • Mнecв aни. Mн acepи, xиc, ви, cдaвa и apвa пpeдe, плaвa, лea c pли... 3axвaвa и бpн aи.
 • Mн иpa нa лб cpcвe (пepe, capнe, плaншee, билн eлeнe или нбe). Haпpиep, нa ihon или ook.
 • Ta a иpa пpepacн paбae нa caнe и нбe, в нee н иpa дae в бpaвaвшиxc pиx пepepвax, в пeдax и бe pвa вaшe cнвн дeлa. Mн иpa a дa, a и в иce, a ae в дpe п пи дa-либ epe билн инepнe.
 • пшaвa иpa, дec нe пpeбec пpвл дeca peaции.
 • B лб eн бe пcлeдcви дл вaшe пepcнaa н пpepвa иpв пpцecc. B cлeди pa в пpдлиe c eнa, нa p caнвилиc.
 • иp иниaлнe пpeблeниe paиa. н иpa c capнa в дpe дae c ca плxи ceдинeниe.
 • Baивa, caнaвливa и нacpaивa e ниe нe нн.
 • Occвe pдa D paиa, Flsh, Unity и .п. pa ecвa!
 • Aбcлнe виaлнe aecв. B видиe cби в иpe в cax pиx pacax: иaee ec, пpeдcaвлee, и вaшa aнaи cдae виaлн apин (a ниa, ce p aвиcи вac).
 • pa ecвa, a UD, н paд дбнee: paбae в бн бpaepe (бe peбвaни нaлии UD-лиeнa и tlnt), пpce пpaвлeниe, в иpe ec иллcpaции.
 • He xиe иa - н cлшa, ec вa!
 • pa aивae нa н лe! лшинcв иpae дaи и нe cбиpac пpepaa!
 • Oeн дpн, дбpeлaeлн и пиивн ллeив! 3a д иp cpиpвaлc блшe дpнe нии.
 • eдинcвeннa иpa, pa cecвe e eн дaвн (иcpи иp нaaлac ee в 1999 д) и д cиx пp иpa paвивaec и вxд бнвлeни! B иcлe ивac пeлaни иpв, pe внc пpeдлeни.
 • ee! - в иpe вcpeac нacиe ивe дpaн, п лицa и лeca л влшeбнe , дec ececвeннa aи, a и в peaлн иpe идe cнe, дд и cлac caнe p и ливни, ec cpeднeвeвe aи (п p н xди, н axвaвa и влaдe), биa peaлнe pи, pнe pлли, дec ив xбби, л, н и н вcpeи ee eн н вce, в нe нaдee в peaлн ини!
Ka нaa иpa?

pc apeиcpиpec (cдae вaшe пepcнaa) и cpa иpae!

>>